Gratis offerte

Zakelijke zonnestroom loont

Is de hoofdaansluiting van uw bedrijf gelijk aan of kleiner dan 3 x 80A? Dan valt u onder kleinverbruik en er bestaan meerdere subsidie mogelijkheden om het rendement uit uw investering in zonnepanelen te vergroten. Grotere aansluitingen vallen onder grootverbruik en kan de SDE++ subsidie aangevraagd worden.

Voor veel bedrijven is zonnestroom al financieel aantrekkelijker dan grijze stroom. Dankzij de verschillende fiscale aftrekmogelijkheden kunnen bedrijven de investering in zonnepanelen snel terugverdienen. U kunt tot 45.5% rechtstreeks van uw omzetbelasting aftrekken en daarnaast regulair afschrijven over 5 jaar. In de praktijk betekent dit dat de fiscus tot 95% meebetaalt, afhankelijk van uw belastingdruk.

Bij optimale benutting van alle faciliteiten zijn zeer interessante rendementen haalbaar.

Vraag een adviesgesprek aan
of bel 045 565 05 95

Innovi Dak adviseert u graag over de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf en kan u geheel ontzorgen in de aanvraag van de subsidie.

ISDE

De naam zegt het al, de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een subsidie die investeringen in duurzame energie en energiezuinige apparaten stimuleert. Het doel van de ISDE is om meer duurzame warmte te gebruiken en minder gas. De CO2 uitstoot wordt zo verminderd en energie wordt bespaard. De subsidie wordt door de overheid verstrekt aan zowel particulieren als bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting maximaal 3 x 80A).

Wat zijn de voorwaarden voor ISDE zakelijk?

 • Het apparaat is nieuw en in uw eigendom
 • Het apparaat mag niet binnen een jaar na toekenning van de subsidie verwijderd worden
 • Het apparaat dient geïnstalleerd te zijn door een deskundige monteur
 • Het apparaat wordt binnen 12 maanden na subsidietoekenning in gebruik genomen
 • De subsidieaanvraag vóór de koopovereenkomst wordt getekend
 • U een geldig KvK nummer heeft
 • Bij nieuwbouw, het apparaat een aanvulling is op de EPC eis van 0,4

De ISDE is een eenmalige uitkering bij de aanschaf van een energiezuinige installatie. Voor zonnepanelen bedraagt deze subsidie 12,5 cent per geïnstalleerde Wp.
Voor 2021 is er 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ISDE. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de energieprestatie per apparaat en dus per apparaat verschillend. De exacte bedragen per apparaat kunt u vinden in de apparatenlijst van het RVO. Op deze lijst staan alle apparaten die standaard in aanmerking komen voor de ISDE regeling.

In de ISDE-regeling zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor zowel de ISDE als de EIA in aanmerking komen. In sommige gevallen is het voordeliger om in plaats van de ISDE, te kiezen voor een combinatie van EIA en BIK. Deze combinatie geeft loonbelastingvoordeel.

Het aanvragen van de ISDE is niet ingewikkeld maar vaak onbekend terrein voor veel zakelijke kopers van de in aanmerking komende energiezuinige apparaten. Innovi Dak helpt u graag bij de subsidieaanvraag van uw zonnestroomsysteem en weet wat voor u de voordeligste en meeste geschikte optie is.

SDE++

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, ook wel SDE++ genaamd, wordt door de overheid ingezet om duurzame energieproductie en CO2-reductie te stimuleren. De SDE++ richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de opbrengsten ervan voor een periode van 15 jaar. Indien u een SDE++-subsidiebeschikking voor zonnepanelen krijgt, kunt u maximaal 8 cent subsidie krijgen per opgewekt kWh. Daarbij bespaart u op uw stroomrekening, omdat u zelf energie opwekt en verkoop u niet verbruikte stroom terug aan uw energieleverancier

De SDE++ is alleen beschikbaar voor grootgebruikers (hoofdaansluiting groter van 3 x 80A). Door de druk op het elektriciteitsnet is het sinds 2020 verplicht om een positieve transportindicatie aan te leveren. Uw netbeheerder met voorafgaand aan de subsidieaanvraag aangeven dat er voldoende ruimte is op het net voor uw toekomstige zonnestroominstallatie.
Na het ontvangen van de subsidiebeschikking, heeft u 1,5 tot 3 jaar de tijd om uw zonnepanelen te laten installeren.

Let op: Als het landelijk beschikbare bedrag (5 miljard) voor de SDE++ is bereikt, is het niet meer mogelijk om een SDE+ subsidie te verkrijgen. De aanvraagronde van dit jaar loopt van 21 september 2021 tot en met 11 oktober 2021.

EIA

De overheid wil het bedrijfsleven stimuleren om energie te besparen en zo de uitstoot van CO2 te verminderen. De focus van de energie investeringsaftrek oftewel EIA, is het besparen van energie door te investeren

Het totale budget voor de Energie Investeringsaftrek is tot 2024 verlengd en vastgesteld op 149 miljoen. Voor 2021 is vastgesteld dat bedrijven die gebruik maken van de EIA 45,5% van hun totale investeringskosten van de energiebesparende installatie kunnen aftrekken van hun fiscale winst. Naast de EIA mag u de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen.

Uw zonnestroominstallatie komt in aanmerking voor de EIA, wanneer u een kleinverbruikersaansluiting heeft en voor minimaal 15.000 Wp aan zonnepanelen heeft laten installeren (40 a 50 zonnepanelen). Heeft u een aansluiting groter dan 3 x 80 A? Dan komt uw installatie niet in aanmerking voor EIA, maar voor de SDE++.
Om in aanmerking te komen voor de EIA, dient u binnen 3 maanden na de koop van uw zonnepanelen een aanvraag in te dienen. Innovi Dak assisteert u kosteloos bij deze aanvraag, eventueel in overleg met uw boekhouder.

KIA

Naast de Energie-investeringsaftrek kunt u ook gebruik maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te investeren. U kunt met de KIA tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen aftrekken van uw winst. Hoe veel u kunt aftrekken van uw winst is afhankelijk van andere investeringen die u heeft gedaan in het jaar van aanschaf van uw zonnestroominstallatie.

Indien u de KIA combineert met andere regelingen, wordt een investering in zonnepanelen financieel nog aantrekkelijker.

In deze tabel kunt u zien hoe veel u gesubsidieerd krijgt, gekeken naar het totale investeringsbedrag in een jaar.

BIK

Ter oorzake van de coronacrisis heeft het kabinet de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in het leven geroepen. Met deze investeringskorting worden werkgevers geholpen bij het doen van nieuwe investeringen. Bij een aankoop van bijvoorbeeld zonnepanelen, krijgt u korting welke u kunt verrekenen via de loonheffing.
Bij investeringen tot 5 miljoen euro per kalenderjaar is de korting 3,9% van het investeringsbedrag en bij investeringen boven de 5 miljoen euro van 1,8%.

De BIK is bedoeld voor bedrijven die belastingplichtig zijn en personeel in dienst hebben. Het percentage investeringskorting wordt verrekend als afdrachtvermindering op de loonheffing.
Aanvragen voor de BIK kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2021. U kunt maximaal 4 keer per jaar, waarvan 1 keer per kwartaal een aanvraag doen.
Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van €1.500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag en betreft alleen nieuwe, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Als laatste kanttekening moeten de volledige betalingen plaatsvinden in 2021 of 2022 en moeten de bedrijfsmiddelen binnen 6 maanden in gebruik worden genomen.

Voor een volledig overzicht van de BIK regeling kunt u de website van het RVO raadplegen.

POP3 jonge landbouwers

overheid agrarisch ondernemers bij een bedrijfsovername met de aanschaf van duurzame investeringen.
De regeling houdt in dat u maximaal 30% subsidie op jouw investering krijgt, met een maximaal subsidiebedrag van €20.000 en een minimaal bedrag van €10.000. Na het ontvangst van de subsidiebeschikking heeft u 2 jaar de tijd om uw duurzame investering(en), zoals het laten plaatsen van zonnepanelen uit te voeren.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt de volgende voorwaarden voor het krijgen van de POP3 jonge landbouwers:

 • U bent een landbouwer, jonger dan 41 jaar
 • U bent (voor het eerst) bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf
 • U heeft voor lange tijd blokkerende zeggenschap over het landbouwbedrijf
 • U heeft een landbouwbedrijf als u de subsidie aanvraagt
 • U mag geen energieleverancier worden door uw investering in bijvoorbeeld zonnepanelen
 • U mag nog geen opdracht hebben gegeven aan de leverancier
 • De investeringen moeten voldoen aan extra voorwaarden
 • U krijgt maar één keer subsidie. Dit geldt voor alle openstellingen van POP3 jonge landbouwers

De volledige toelichting van bovenstaande voorwaarden kunt u vinden op rvo.nl.

Let op: De POP3 subsidie jonge landbouwers is voor dit jaar gesloten.

BOSA

De Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) biedt amateursportorganisaties de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de bouw- en onderhoudskosten van hun sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Het subsidiebedrag bedraagt 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw.
Om recht te hebben op de subsidieregeling BOSA dient de organisatie ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en moet zij met bijbehorende SBI-code kunnen aantonen dat haar activiteiten betrekking hebben op amateursport. Verder wordt er geëist dat de organisatie haar omzet met btw belast te is, dat de organisatie een publiekrechtelijk rechtspersoon is en het gewenste subsidiebedrag lager is dan de drempel van €5.000.

Voor aanvullende informatie over de BOSA kunt u de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen raadplegen.