Gratis offerte

Zakelijke zonnestroom loont

Is de hoofdaansluiting bij uw bedrijf gelijk aan of kleiner dan 3 x 80A? Dan valt u onder kleinverbruik en er bestaan meerdere subsidie mogelijkheden om het rendement van uw investering in zonnepanelen te vergroten. Grotere aansluitingen vallen onder grootverbruik en kan de SDE++ subsidie aangevraagd worden.

Voor veel bedrijven is zonnestroom financieel aantrekkelijker dan grijze stroom. Dankzij de vele fiscale aftrekmogelijkheden verdient u uw investering in zonnepanelen snel terug. U trekt tot 45.5% rechtstreeks van uw omzetbelasting af, het resterende schrijft u regulair af over 5 jaar. In de praktijk betekent dit dat de fiscus tot 95% meebetaalt, afhankelijk van uw belastingdruk.

Bij optimale benutting van alle faciliteiten zijn zeer interessante rendementen haalbaar.

Vraag een adviesgesprek aan
of bel 045 565 05 95

Innovi-Dak adviseert u graag over de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf en ontzorgt u geheel in de aanvraag van de subsidie.

ISDE

De naam zegt het al, de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een subsidie die investeringen in duurzame energie en energiezuinige apparaten stimuleert. Het doel van de ISDE is om meer duurzame warmte te gebruiken en minder gas. De CO2 uitstoot wordt zo verminderd en energie wordt bespaard. De subsidie wordt verstrekt aan zowel particulieren als bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3 x 80A).

Wat zijn de voorwaarden voor ISDE zakelijk?

 • Het apparaat is nieuw en in uw eigendom
 • Het apparaat mag niet binnen een jaar na toekenning van de subsidie verwijderd worden
 • Het apparaat dient geïnstalleerd te zijn door een deskundige monteur
 • Het apparaat wordt binnen 12 maanden na subsidietoekenning in gebruik genomen
 • De subsidieaanvraag vóór de koopovereenkomst wordt getekend
 • U heeft een geldig KvK nummer
 • Bij nieuwbouw, is het apparaat een aanvulling op de EPC eis van 0,4.

De ISDE is een eenmalige uitkering bij de aanschaf van een energiezuinige installatie. Voor zonnepanelen bedraagt deze subsidie 12,5 cent per geïnstalleerde Wp.

Voor 2021 is er 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ISDE. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de energieprestatie per apparaat en verschilt per apparaat. De exacte bedragen per apparaat zijn te vinden in de apparatenlijst van het RVO. Op deze lijst staan alle apparaten die standaard in aanmerking komen voor de ISDE regeling.

In de ISDE-regeling zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor zowel de ISDE als de EIA in aanmerking komen. In sommige gevallen is het voordeliger om in plaats van de ISDE, te kiezen voor een combinatie van EIA en BIK. Deze combinatie geeft loonbelastingvoordeel.
Het aanvragen van de ISDE is niet ingewikkeld maar vaak onbekend terrein voor veel zakelijke kopers van de in aanmerking komende energiezuinige apparaten. Innovi-Dak helpt u graag bij de subsidieaanvraag van uw zonnestroomsysteem en weet wat voor u de voordeligste en meeste geschikte optie is.

SDE++

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, ook wel SDE++ genaamd, is ingezet door de overheid om duurzame energieproductie en CO2-reductie te stimuleren. De SDE++ richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de opbrengsten ervan voor een periode van 15 jaar. Indien u een SDE++-subsidiebeschikking voor zonnepanelen krijgt, krijgt u maximaal 8 cent subsidie per opgewekt kWh. Daarbij bespaart u op uw stroomrekening, omdat u zelf energie opwekt en u uw niet verbruikte stroom terug verkoopt aan uw energieleverancier.

De SDE++ is alleen beschikbaar voor grootgebruikers (hoofdaansluiting groter van 3 x 80A). Door de druk op het elektriciteitsnet is het sinds 2020 verplicht om een positieve transportindicatie aan te leveren. Uw netbeheerder moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag aangeven dat er voldoende ruimte is op het net voor uw toekomstige zonnestroominstallatie.

Na het ontvangen van de subsidiebeschikking, heeft u 1,5 tot 3 jaar de tijd om uw zonnepanelen te laten installeren.
Let op: Als het landelijk beschikbare bedrag (5 miljard) voor de SDE++ is bereikt, is het niet meer mogelijk om een SDE+ subsidie te verkrijgen. De aanvraagronde van dit jaar loopt van 21 september 2021 tot en met 11 oktober 2021.

EIA

De overheid stimuleert het bedrijfsleven om energie te besparen en zo de uitstoot van CO2 te verminderen. De focus van de energie investeringsaftrek oftewel EIA, is het besparen van energie door middel van investering.
Het totale budget voor de Energie Investeringsaftrek is tot 2024 verlengd en vastgesteld op 149 miljoen. Voor 2021 is vastgesteld dat bedrijven die gebruik maken van de EIA, 45,5% van hun totale investeringskosten van de energiebesparende installatie mogen aftrekken van hun fiscale winst. Naast de EIA kan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) worden toegepast.

Uw zonnestroominstallatie komt in aanmerking voor de EIA, wanneer u een kleinverbruikersaansluiting heeft en voor minimaal 15.000 Wp aan zonnepanelen heeft laten installeren (40 a 50 zonnepanelen). Heeft u een aansluiting groter dan 3 x 80 A? Dan komt uw installatie niet in aanmerking voor EIA, maar voor de SDE++.

Om in aanmerking te komen voor de EIA, is het verplicht om binnen 3 maanden na de koop van uw zonnepanelen uw aanvraag in te dienen. Innovi-Dak assisteert u kosteloos bij deze aanvraag, eventueel in overleg met uw boekhouder.

KIA

Naast de Energie-investeringsaftrek is het ook mogelijk om gebruik te maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. U kunt met de KIA tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen aftrekken van uw winst. Welk percentage u van uw winst kunt aftrekken is afhankelijk van de andere investeringen in het jaar van aanschaf van uw zonnestroominstallatie.

Indien u de KIA combineert met andere regelingen, wordt een investering in zonnepanelen financieel nog aantrekkelijker.

In deze tabel ziet u hoe veel u gesubsidieerd krijgt, gekeken naar het totale investeringsbedrag in een jaar.

BIK

Ter oorzake van de coronacrisis heeft het kabinet de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in het leven geroepen. Met deze investeringskorting worden werkgevers geholpen bij het doen van nieuwe investeringen. Bij een aankoop van bijvoorbeeld zonnepanelen, krijgt u korting welke verrekent kan worden via de loonheffing.
Bij investeringen tot 5 miljoen euro per kalenderjaar is de korting 3,9% van het investeringsbedrag en bij investeringen boven de 5 miljoen euro 1,8%.

De BIK is bedoeld voor bedrijven die belastingplichtig zijn en personeel in dienst hebben. Het percentage investeringskorting wordt verrekend als afdrachtvermindering op de loonheffing.
Aanvragen voor de BIK kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2021. Aanvragen kunnen maximaal 4 keer per jaar worden gedaan, waarvan 1 keer per kwartaal.

Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van €1.500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag en betreft alleen nieuwe, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Als laatste kanttekening moeten de volledige betalingen plaatsvinden in 2021 of 2022 én moeten de bedrijfsmiddelen binnen 6 maanden in gebruik worden genomen.

Voor een volledig overzicht van de BIK raadpleegt u de website van het RVO.

POP3 jonge landbouwers

Met de subsidie Jonge Landbouwers uit het 3e plattelandsontwikkelingsprogamma, steunt de overheid agrarisch ondernemers bij een bedrijfsovername met de aanschaf van duurzame investeringen.

De regeling houdt in dat u maximaal 30% subsidie krijgt op uw investering, met een maximaal subsidiebedrag van €20.000 en een minimaal bedrag van €10.000. Na het ontvangst van de subsidiebeschikking heeft u 2 jaar de tijd om uw duurzame investering(en), zoals het laten plaatsen van zonnepanelen uit te voeren.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt de volgende voorwaarden voor het krijgen van de POP3 jonge landbouwers:

 • U bent een landbouwer, jonger dan 41 jaar
 • U bent (voor het eerst) bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf
 • U heeft voor lange tijd blokkerende zeggenschap over het landbouwbedrijf
 • U heeft een landbouwbedrijf als u de subsidie aanvraagt
 • U mag geen energieleverancier worden door uw investering in bijvoorbeeld zonnepanelen
 • U mag nog geen opdracht hebben gegeven aan de leverancier
 • De investeringen moeten voldoen aan extra voorwaarden
 • U krijgt maar één keer subsidie. Dit geldt voor alle openstellingen van POP3 jonge landbouwers

De volledige toelichting van bovenstaande voorwaarden kunt u vinden op rvo.nl.

Let op: De POP3 subsidie jonge landbouwers is voor dit jaar gesloten.

BOSA

De Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) biedt amateursportorganisaties de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Het subsidiebedrag bedraagt 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw.
Om recht te hebben op de subsidieregeling BOSA dient de organisatie ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en moet zij met bijbehorende SBI-code kunnen aantonen dat haar activiteiten betrekking hebben op amateursport. Verder wordt er geëist dat de organisatie haar omzet met btw belast is, de organisatie een publiekrechtelijk rechtspersoon is en het gewenste subsidiebedrag lager is dan €5.000.

Voor aanvullende informatie over de BOSA raadpleegt u de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.